Relacje inw

Bieżące

10 wrz

Ogloszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki mPay S.A.

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mPay S.A, które odbędzie się w Warszawie w dniu 7 pażdziernika 2015 r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Grochowskiej 21a, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie dematerializacji akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz o ich wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
6. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu.
7. Wolne wnioski

W załącznikach do raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, oraz formularze pełnomocnictw.Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.mpay.pl w zakładce "Inwestor"

Załączniki do raportu:

- Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

- Projekty uchwał na NWZA

- Formularz pełnomocnictwa NWZA

PODSTAWA PRAWNA:

&4 ust.2 pkt 1) i 3) oraz &6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect" (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009)

Załączniki wróć do listy raportów