Relacje inw

Bieżące

21 sie

Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadz

Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Zarząd MPay SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż powziął wiadomość w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, że spółka pod firmą Grupa „Lew” SA z siedzibą w Częstochowie na mocy umowy sprzedaży akcji i kompensaty wzajemnych wierzytelności z 14 sierpnia 2014 roku nabyła 21.168.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki za cenę 0,2285 PLN za jedną akcję i za łączną cenę 4.836.888 złotych. Przeksięgowanie akcji na rachunek inwestycyjny kupującego nastąpiło w dniu 14.08.2014 roku. 

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Bykowski - Prezes Zarządu
wróć do listy raportów