Relacje inw

Bieżące

12 kwi

Przekroczenie progu 20% kapitałów własnych w zakresie transakcji z Grupą „LEW”

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Emitent"_ informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2018 roku zawarł z Grupą "LEW" Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie transakcję zakupu doładowań GSM o wartości 236.468,73 zł brutto.

W wyniku zawarcia ww. transakcji łączna wartość wszystkich transakcji zawartych przez Emitenta z Grupą "LEW" Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie w okresie od 1 stycznia 2018 roku przekroczyła próg 20% kapitałów własnych Emitenta. Na dzień przekazania raportu bieżącego łączna wartość wszystkich transakcji zawartych przez Emitenta z Grupą "LEW" Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku jest równa kwocie 1.694.715,18 zł brutto. 

Data sporządzenia raportu:

12 kwietnia 2018 roku

wróć do listy raportów