Zawarcie umowy na zakup oprogramowania

Zarząd „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 28 grudnia 2018 roku zawarła ze spółką pod firmą Playada Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (dalej „Playada”) umowę dostawy przez Playada oprogramowania służącego do sprzedaży biletów kolei samorządowych.

Wartość przedmiotowej umowy stanowi kwotę 299.970,00 PLN netto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych i 00/100) tj. bez podatku VAT, który zostanie naliczony przez Playada zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Postanowienia umowy nie odbiegają od postanowień stosowanych w tego typu transakcjach. Umowa zawiera standardowe dla tego typu transakcji postanowienia dotyczące zapewnień i oświadczeń sprzedawcy i kupującego, a także dotyczące odpowiedzialności każdej ze stron transakcji. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących warunku lub terminu.

Podziel się ze znajomymi