Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 lutego 2017 roku zawarł z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach jako zamawiającym umowę nr RSP/2/PS/98/DO/77/2017, której przedmiotem jest świadczenie przez Emitenta usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży na rzecz i w imieniu zamawiającego biletów krótkookresowych za pomocą telefonów komórkowych oraz innych kompatybilnych urządzeń mobilnych.

Sprzedaż biletów będzie realizowana w dostarczonym przez Emitenta systemie, umożliwiającym zakup biletów za pośrednictwem aplikacji mobilnej, działającej w oparciu o połączenie internetowe za pośrednictwem trybu głosowego IVR lub wiadomości SMS. Emitent zapewni prawidłową i nieprzerwaną pracę oraz dostępność systemu 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu dla wszystkich użytkowników telefonii komórkowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Emitent będzie ponosił wszystkie koszty pośrednictwa sprzedaży biletów w systemie. Emitent zobowiązany będzie zapewnić zamawiającemu bez dodatkowych opłat dostęp do strony internetowej, która ma umożliwiać ewidencję i kontrolę on-line (w czasie rzeczywistym) wszystkich przeprowadzonych w systemie transakcji.

Emitent na polecenie zamawiającego przeprowadzi szkolenia kontrolerów biletowych w zakresie obsługi kontrolnej systemu. Dodatkowo Emitent zobowiązał się do przeprowadzania na swój koszt akcji promocyjnych przeznaczonych dla użytkowników systemu, jak i do reklamy systemu na swoich stronach internetowych oraz poprzez druk ulotek reklamowych.

Całość kwot rozliczonych tytułem sprzedaży biletów Emitent będzie przekazywał na rachunek zamawiającego w terminie wskazanym w umowie. Za wykonanie przedmiotu umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie netto w wysokości, określonej w umowie, stanowiącej procent wartości brutto sprzedanych biletów w danym miesiącu. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy. Emitentowi nie przysługuje prawo do żądania od zamawiającego zwrotu jakichkolwiek dodatkowych kosztów i wydatków poniesionych w celach związanych z realizacją umowy.

Emitent zobowiązany jest do zapłaty na rzecz zamawiającego kar umownych w przypadkach wskazanych w umowie, w szczególności w przypadku zawieszenia funkcjonowania systemu na okres wskazany w umowie. Kary umowne będą naliczane w miesięcznym okresie rozliczeniowym i będą potrącane z wynagrodzenia przysługującego Emitentowi, co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do rozszerzenia sprzedaży za pośrednictwem systemu Emitenta (na podstawie aneksu do umowy) o wybrane bilety średniookresowe zamawiającego, jak również o wybrane wspólne bilety krótkookresowe, średniookresowe i/lub długookresowe zamawiającego i przewoźnika kolejowego, przy czym w przypadku sprzedaży tych biletów zastosowanie znajdą te same warunki rozliczania i wynagradzania Emitenta.

Umowa została zawarta na czas oznaczony – na okres 24 miesięcy, licząc od następnego miesiąca, w którym nastąpiło podpisanie umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadkach opisanych w umowie, w szczególności w przypadku co najmniej trzykrotnego zawieszenia działania systemu na czas co najmniej 6 godzin z przyczyn leżących po stronie Emitenta, co najmniej trzykrotnego nieterminowego przelewu środków z tytułu sprzedaży biletów czy też w przypadku stwierdzenia generowania przez Emitenta biletów nieewidencjonowanych w systemie.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek użycia aplikacji Emitenta, jak również wskutek korzystania z systemu Emitent za pomocą urządzeń mobilnych.

Umowa ma istotne znaczenie dla Emitenta z uwagi na to, że dotyczy największego regionalnego rynku w Polsce, do którego zostanie skierowana oferta Emitenta, ponadto realizacja niniejszej Umowy stwarza możliwość dotarcia do nowych użytkowników, jak również możliwość ewentualnego rozszerzenia oferty o wspólne bilety krótkookresowe, średnioterminowe i/lub długookresowe zamawiającego i przewoźnika kolejowego.

Pozostałe warunki wykonania umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podziel się ze znajomymi