Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta 3/2017

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: „Emitent” informuje, iż w dniu 28 września 2017 roku zawarł z Mastercard Europe S.A. z siedzibą w Waterloo Belgia umowę, której przedmiotem jest sfinansowanie Mastercard Europe S.A. usług świadczonych przez Emitenta w zakresie zaprojektowania innowacyjnego wdrożenia ChampionWallet w aplikacji mPay Płatności Mobilne wraz z organizacją akcji promocyjnej usługi Masterpass. Łączna wartość wynagrodzenia jakie Emitent uzyska z tego tytułu wynosi 15 000 EUR. Dodatkowo na podstawie w/w umowy Mastercard Europe S.A. zobowiązał się do pokrycia kosztów akcji promocyjnej mającej na celu zwiększenie liczby użytkowników usługi Masterpass przy wykorzystaniu promocyjnych biletów na transport publiczny, które będą dostępne za pośrednictwem aplikacji mobilnej Emitenta.

Wysokość budżetu akcji promocyjnej Emitenta refinansowanego przez Mastercard z tego tytułu jest uzależniona od liczby transakcji zakupu biletów na transport publiczny, które zostaną zrealizowane przez użytkowników za pośrednictwem aplikacji mobilnej Emitenta. W czwartym kwartale 2017 roku Emitent wdroży program, mający na celu podwojenie liczby transakcji realizowanych przy wykorzystaniu usługi Masterpass w stosunku do trzeciego kwartału 2017 roku.

W przypadku gdyby ustalony budżet akcji promocyjnej został przez Emitenta wykorzystany przed dniem 31 grudnia 2017 roku Mastercard Europe S.A. zastrzegł sobie prawo do podjęcia decyzji odnośnie kontynuacji akcji promocyjnej i zwiększenia wysokości kwot przeznaczonej na sfinansowanie projektu.
Wszystkie działania podejmowane przez Emitenta mają być realizowane zgodnie z planem medialnym, zaakceptowanym przez Mastercard Europe S.A. Mastercard Europe S.A. zastrzegł sobie również prawo do akceptacji wszystkich materiałów promocyjnych przed ich udostępnieniem.
Umowa została zawarta na czas oznaczony – od dnia 1 października 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w umowie, w szczególności gdy druga strona narusza postanowienia umowy.
Strony uzgodniły, że prawem właściwym w stosunku do umowy jest prawo belgijskie, a wszelkie spory, które mogą powstać w związku z umową będą rozpatrywane przez sądy w Brukseli Belgia.

Umowa ma istotne znaczenie dla Emitenta z uwagi na to, że efektem przedmiotowych działań będzie zwiększenie liczby transakcji w aplikacji Emitenta oraz utrwalenie nawyków zakupowych poprzez zaoferowanie zniżek na zakup biletów komunikacji miejskiej.
Pozostałe warunki wykonania umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podziel się ze znajomymi