Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Treść raportu:

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_ informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2018 roku otrzymał podpisany przez obie strony egzemplarz umowy o udzielenie licencji niewyłącznej do programu komputerowego „Portfel cyfrowy mPay Wallet v6 z funkcjonalnością obsługi kart płatniczych i portmonetek przedpłaconych” z dnia 31 marca 2018 roku, zawartej przez Emitenta jako licencjodawcą z Grupą „LEW” Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie jako licencjobiorcą. Na podstawie umowy Emitent udzielił licencjobiorcy licencji niewyłącznej, ograniczonej do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na czas nieoznaczony, na korzystanie z ww. programu komputerowego na wskazanych w umowie polach eksploatacji.
Licencjobiorca jest uprawniony do zbycia licencji oraz do udzielenia dalszej sublicencji do programu komputerowego. Emitent udzielił licencjobiorcy uprawnienia do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań programu komputerowego i na wykonywanie pozostałych autorskich praw zależnych do programu komputerowego.
Tytułem wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, Emitent otrzyma od licencjobiorcy wynagrodzenie w wysokości 790.000 zł netto, powiększone o wartość podatku VAT.
Pozostałe warunki wykonania umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Data sporządzenia raportu:

09 kwietnia 2018 roku

Podziel się ze znajomymi