Zaczynasz inwestować? Poznaj ważne pojęcia na start

Krótki kurs inwestowania. Inwestowanie w akcje i obligacje to popularne sposoby lokowania kapitału, szczególnie wśród osób poszukujących możliwości zwiększenia swojego bogactwa. Akcje i obligacje są dwa różne instrumenty finansowe, z których każdy ma swoje cechy i ryzyko.

kurs inwestowania

(fot. pixabay.com)

Inwestowanie w akcje wiąże się z bardziej ryzykownymi, ale również potencjalnie bardziej zyskownymi opcjami, podczas gdy inwestowanie w obligacje zazwyczaj ma mniejsze ryzyko, ale również mniejszy potencjał zysku. Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w akcje i obligacje, warto dokładnie zapoznać się z charakterystykami tych instrumentów finansowych i zrozumieć, jakie ryzyko i potencjalne korzyści niosą ze sobą. W tym artykule omówimy różnice między akcjami a obligacjami, a także omówimy, jakie czynniki wpływają na ich wartość i jakie strategie mogą pomóc inwestorom w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Akcje – kurs inwestowania

kurs inwestowania

(fot. pixabay.com)

Akcje na giełdzie to udziały w spółkach, które są notowane na rynku giełdowym i mogą być kupowane i sprzedawane przez inwestorów. Kupując akcje, inwestor staje się akcjonariuszem spółki, co oznacza, że posiada pewien procent udziałów w spółce. Inwestorzy kupują akcje w nadziei na uzyskanie zysków z tytułu wzrostu wartości akcji lub w celu otrzymania dywidendy – części zysków spółki, która jest wypłacana akcjonariuszom.

Notowanie akcji na giełdzie umożliwia inwestorom ich łatwe kupowanie i sprzedawanie, dzięki czemu mogą reagować na zmiany w wartości akcji. Wartość akcji może ulegać zmianom na skutek różnych czynników, takich jak zmiany w wynikach finansowych spółki, sytuacja na rynku, polityka rządu czy ogólny stan gospodarki.

Kupując akcje, inwestorzy ponoszą pewne ryzyko inwestycyjne, ponieważ wartość akcji może spaść i spowodować straty finansowe. Dlatego przed inwestowaniem w akcje warto przeprowadzić analizę fundamentalną lub techniczną, aby zrozumieć sytuację finansową spółki i dokonać przemyślanej decyzji inwestycyjnej.

Akcje są notowane na różnych giełdach na całym świecie, a największe z nich to New York Stock Exchange, NASDAQ, Tokyo Stock Exchange, London Stock Exchange czy Frankfurt Stock Exchange.

Obligacje – kurs inwestowania

kurs inwestowania

(fot. pixabay.com)

Obligacje to instrumenty dłużne, które emitowane są przez spółki, rządy, samorządy oraz instytucje finansowe i pozwalają na pozyskanie kapitału od inwestorów. Kupując obligacje, inwestorzy w rzeczywistości udzielają pożyczki emitentowi, który zobowiązuje się do spłaty zadłużenia w określonym terminie oraz wypłacenia odsetek, czyli tzw. kuponów, co jakiś czas lub w momencie wykupu obligacji.

Obligacje są bardziej bezpiecznym instrumentem finansowym niż akcje, ponieważ ryzyko inwestycyjne związane z ich posiadaniem jest mniejsze. Oprocentowanie obligacji zależy od wielu czynników, takich jak poziom stóp procentowych, ocena ryzyka emitenta oraz długość okresu spłaty zadłużenia. Zazwyczaj, im dłuższy okres spłaty obligacji, tym wyższe oprocentowanie, jednak również większe ryzyko inwestycyjne.

Obligacje emitowane są na różne okresy czasowe, od krótkoterminowych (np. 3 miesiące) do długoterminowych (np. 30 lat) oraz na różne waluty, w tym również na złotówki, euro, dolary czy jeny. Obligacje mogą być notowane na giełdach lub sprzedawane poza giełdą. Notowane obligacje, podobnie jak akcje, umożliwiają inwestorom ich łatwe kupowanie i sprzedawanie, dzięki czemu mogą reagować na zmiany w wartości obligacji.

Podsumowując, obligacje to instrumenty finansowe, które pozwalają na pozyskanie kapitału od inwestorów, a ich ryzyko inwestycyjne jest zazwyczaj mniejsze niż w przypadku akcji. Warto jednak pamiętać, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem, dlatego przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w obligacje, warto dokładnie zapoznać się z charakterystykami danego instrumentu finansowego oraz sytuacją finansową emitenta.

Dywersyfikacją ryzyka inwestycyjnego – kurs inwestowania

Dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego to strategia polegająca na zróżnicowaniu portfela inwestycyjnego poprzez rozłożenie inwestycji na różne instrumenty finansowe, branże czy regiony geograficzne. Dzięki temu, w przypadku spadku wartości jednej z inwestycji, pozostałe inwestycje mogą skompensować ewentualne straty, co minimalizuje ryzyko inwestycyjne.

Dywersyfikacja pozwala także na zmniejszenie skali ryzyka wynikającego z występowania różnych czynników rynkowych, takich jak zmienność cen, wahania stóp procentowych, spadki wartości walut czy zmiany regulacji prawa. W ten sposób, jeśli dana branża lub region gospodarczy przeżywa trudności, inwestycje w innych branżach lub regionach mogą zniwelować spadki wartości portfela inwestycyjnego.

Jednym z kluczowych elementów dywersyfikacji portfela inwestycyjnego jest dobór różnych klas aktywów, takich jak akcje, obligacje, nieruchomości czy surowce. Różne klasy aktywów zachowują się odmiennie w zależności od sytuacji na rynku, dlatego inwestowanie w różne klasy aktywów może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego.

Warto podkreślić, że dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego nie zapewnia całkowitego uniknięcia strat, ale może pomóc w minimalizacji ryzyka inwestycyjnego oraz zwiększeniu szans na uzyskanie długoterminowych zysków. Przed podjęciem decyzji o dywersyfikacji portfela inwestycyjnego warto jednak dokładnie przemyśleć swoje cele inwestycyjne oraz zapoznać się z charakterystykami i ryzykiem poszczególnych instrumentów finansowych, aby podjąć dobrze przemyślaną decyzję inwestycyjną.

Pozostałe terminy na start

  • Broker – pośrednik między inwestorem a giełdą, który wykonuje transakcje zgodnie z instrukcjami inwestora.
  • Indeks giełdowy – wskaźnik, który odzwierciedla wartość rynku akcji, takich jak S&P 500, FTSE 100, DAX.
  • IPO – oferta publiczna pierwszej emisji, czyli debiut spółki na giełdzie.
  • Dywidenda – część zysku spółki, która jest wypłacana akcjonariuszom.
  • Dźwignia finansowa – narzędzie umożliwiające inwestorom kupowanie akcji za kwotę znacznie przewyższającą ich kapitał.
  • Stop loss – narzędzie inwestycyjne, które pozwala na automatyczne sprzedanie akcji, gdy cena spadnie do określonego poziomu.

Więcej o podstawach inwestowania dowiesz się z naszego wideocastu, który współtworzymy z Wealthseed.

kurs inwestowania

Pamiętaj: inwestowanie wiąże się z ryzykiem

Każdy klient powinien być świadomy, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, nie gwarantuje dodatniego wyniku inwestycyjnego oraz wiąże się z możliwością utraty zainwestowanych środków. Informacje zawarte w tym materiale mają jedynie charakter opinii i nie stanowią jakichkolwiek rekomendacji inwestycyjnych.

Podziel się ze znajomymi