Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. w dniu 30 maja 2018 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: „Emitent”_ działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 512 ze zm. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 maja 2018 roku, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu akcjonariuszowi z posiadanych akcji i ze wskazaniem ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów oraz w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

GRUPA LEW S.A. z siedzibą w Częstochowie:
46.375.000 akcji, które dają prawo do 46.375.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 95,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Głosy przysługujące GRUPA LEW S.A. stanowiły 100% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 maja 2018 roku

Podziel się ze znajomymi