Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. w dniu 27 czerwca 2017 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1639 ze zm.) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. w dniu 27 czerwca 2017 roku, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z posiadanych akcji i ze wskazaniem ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów oraz w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

Grupa Lew S.A. z siedzibą w Częstochowie: 46.308.000 akcji zwykłych na okaziciela, które dają prawo do 46.308.000 głosów, co stanowi 94,89% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu mPay S.A..

Głosy przysługujące Grupa Lew S.A. stanowiły 100% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. w dniu 27 czerwca 2017 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Osoba reprezentująca Emitenta:

Maciej Orzechowski

Podziel się ze znajomymi