Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się dnia 25 kwietnia 2019 roku.

Zarząd spółki pod firmą mPay spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2019 roku z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1) Grupa „Lew” Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000425958)
Liczba głosów na NWZA: 46 449 000
Udział w liczbie głosów na NWZA [%]: 100,00%,
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 95,18%.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W imieniu Emitenta

Krzysztof Hejduk,

Prezes Zarządu

Podziel się ze znajomymi