Umieszczenie na wniosek akcjonariusza zmiany uchwały na ZWZA na dzień 30 czerwca 2016 r.

Zarząd mPay S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2016 roku otrzymał żądanie od akcjonariusza Spółki, tj. Grupa LEW S.A., działającego na podstawie art. 401 §1 K.S.H., reprezentującego co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące zmiany treści uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Poniżej treści wniosków:
działając w imieniu Grupa „LEW” Spółka Akcyjna (dalej „GL”) akcjonariusza mPay SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „mPay”), posiadającego 42 308 000 akcji (co stanowi 94,89% kapitału zakładowego mPay), działając jako Prezes Zarządu GL, uprawniony do jednoosobowej reprezentacji GL, na podstawie uprawnienia z art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych, zgłaszam projekt uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
„UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY 2015
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, zamykającego się:
(a) kwotą przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi w wysokości 6.077.580,71 PLN,
(b) zyskiem netto w wysokości 147.571,73 PLN,
(c) poziomem aktywów oraz pasywów w wysokości 7.174.165,28 PLN,
postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015.”
Wniosek ten motywuję faktem, iż w ten sposób precyzyjniej określa treść sprawozdania finansowego, będącego przedmiotem uchwały oraz wynik Spółki.

Zarząd niniejszym przekazuje: ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z zaktualizowanymi projektami uchwał, jak również formularz pełnomocnictwa. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 roku pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Maciej Orzechowski – Prezes Zarządu
Podziel się ze znajomymi