Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A. w dniu 30 maja 2018 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 maja 2018 roku. Przy każdej uchwale została zamieszczona informacja na temat liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łącznej liczby ważnych głosów, w tym liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Maciej Orzechowski – Prezes Zarządu

Załączniki

Podziel się ze znajomymi