Raport bieżący EBI 23/2021 Zawiadomienie o rezygnacji z funkcji p.o. Prezesa DM BPS SA przez Wiceprezesa Daniela Ścigałę

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że Pan Daniel Ścigała, po złożeniu rezygnacji, przestanie pełnić funkcję p.o. Prezesa spółki Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („DM BPS”) ze skutkiem na dzień 01 września 2021 r.

Funkcję p.o. Prezesa DM BPS od dnia 01 września 2021 r. pełnić będzie Pan Krzysztof Janicki wskazany przez Spółkę zgodnie z aneksem do warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży akcji DM BPS, zawartym pomiędzy Spółką a spółką Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna. Pan Krzysztof Janicki posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w branży finansowej, pełnił m.in. funkcje Członka Zarządu w bankach (np. Allianz Bank, Plus Bank), towarzystwie ubezpieczeniowym (Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych) oraz Członka Rady w IB TFI.

Zarząd Spółki dodatkowo informuje, że w dalszym ciągu oczekuje na zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na zawarcie umowy sprzedaży akcji DM BPS pomiędzy spółką Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna a Spółką.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  • Andrzej Basiak – Prezes Zarządu
  • Daniel Ścigała – Wiceprezes Zarząd

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=185527&title=Zawiadomienie+o+rezygnacji+z+funkcji+p.o.+Prezesa+DM+BPS+SA+przez+Wiceprezesa+Daniela+%C5%9Aciga%C5%82%C4%99

Podziel się ze znajomymi