Raport okresowy EBI 4/2022 Raport Roczny mPay Spółka Akcyjna za 2021 rok mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki pod firmą mPay SA z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje raport okresowy roczny za rok obrotowy 2021 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021.

§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Andrzej Basiak – Prezes Zarządu

Raport okresowy roczny za rok 2021

Wyniki finansowe 2021

Załącznik nr 1 Sprawozdanie finansowe Spółki z informacją dodatkową za rok 2021

Załącznik nr 2 Sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2021

Załącznik nr 3 Oświadczenie zarządu Spółki do raposru okresowego rocznego za rok 2021

Załącznik nr 4 Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Emitenta

Załącznik nr 5 Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021

 

 

Podziel się ze znajomymi