Raport bieżący ESPI 60/2021 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”_ niniejszym informuje, że w dniu 20 grudnia 2021 r. Spółka otrzymała drogą elektroniczną zawiadomienie od spółki Stichting Legal Owner Solution One z siedzibą w Amsterdamie oraz Mobilia Asset Management B.V. z siedzibą w Amsterdamie działających łącznie w imieniu funduszu Solution One utworzonego i działającego zgodnie z prawem holenderskim, jako właściciel prawny aktywów i pasywów oraz zarządzający _”Solution One”_ w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej, w przedmiocie zmiany dotychczas posiadanego udziału Solution One w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Treść nadesłanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

MPAY_-_zawiadomienieSolutionOne1

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=191708&title=Zawiadomienie+o+zmianie+udzia%C5%82u+w+og%C3%B3lnej+liczbie+g%C5%82os%C3%B3w+na+Walnym+Zgromadzeniu+Akcjonariuszy+Sp%C3%B3%C5%82ki.

Podziel się ze znajomymi