Raport bieżący ESPI 6/2021 Zawiadomienie o objęciu akcji Spółki.

Działając w oparciu o art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172708, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, kapitał zakładowy w wysokości 8.814.594,00 złotych _”Spółka”_, niniejszym informuje, iż w dniu 11 lutego 2021 r. do Spółki wpłynęło datowane na dzień 11 lutego 2021 r. zawiadomienie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, Panem Andrzejem Zdzisławem Basiakiem – Prezesem Zarządu Spółki, tj. od Pani Barbary Basiak, sporządzone w trybie art. 19 ust. 1 lit. a Rozporządzenia MAR, którego treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _”Rozporządzenie MAR”_.

Podziel się ze znajomymi