Raport bieżący ESPI 59/2021 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172708 _”Spółka”_ działając w oparciu o art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, niniejszym informuje, iż w dniu 20 grudnia 2021 r. do Spółki wpłynęło datowane na dzień 20 grudnia 2021 r. zawiadomienie od Pana Rafała Zaorskiego, PESEL: 78102203359 sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej, którego treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

 

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=191707&title=Zawiadomienie+o+zmianie+udzia%C5%82u+w+og%C3%B3lnej+liczbie+g%C5%82os%C3%B3w+na+Walnym+Zgromadzeniu+Akcjonariuszy+Sp%C3%B3%C5%82ki.

 

Podziel się ze znajomymi