Raport bieżący ESPI 53/2021 mPay zawarł umowę na wydawanie biletów autostradowych. MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”, „mPay”_ niniejszym informuje, że Spółka zawarła w dniu 30 listopada 2021 r. umowę na wydawanie biletów autostradowych ze Skarbem Państwa – Szefem Krajowej Administracji Skarbowej z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, REGON: 000002217, NIP: 5260250274 _”Szef KAS”_ _”Umowa”_ stanowiącą, że:

1. Szef KAS upoważnia mPay do wydawania biletów autostradowych, a mPay, działając w imieniu i na rzecz Szefa KAS, zobowiązuje się do wydawania biletów autostradowych klientom;
2. mPay jest uprawniony do wydawania biletów autostradowych za pośrednictwem przygotowanej przez mPay aplikacji mobilnej;
3. Za wydanie biletu autostradowego mPay otrzyma prowizję na zasadach i w wysokości określonych w Umowie;
4. mPay zobowiązuje się do zapewnienia klientom możliwości wnoszenia opłaty, co najmniej w dwóch różnych formach płatności, przy czym w przypadku Biletu PrePaid, co najmniej w formie gotówkowej lub za pośrednictwem karty płatniczej;
5. W celu realizacji przedmiotu Umowy mPay będzie upoważniony do wykorzystania oznaczenia słowno – graficznego „e – TOLL” na mocy odrębnej umowy licencyjnej, zawieranej jednocześnie z Umową główną.
6. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia, przy czym przedmiot Umowy będzie realizowany od dnia 1 grudnia 2021 r.,. została zawarta na czas nieokreślony.

Spółka z wynikiem pozytywnym przeszła testy integracyjne swojego systemu teleinformatycznego z Systemem Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz złożyła zabezpieczenie w wysokości odpowiadającej wartości biletów autostradowych planowanych do wydania w okresie rozliczeniowym.

Postanowienia Umowy wdrażane będą w życie od 1 grudnia 2021 r.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=191059&title=mPay+zawar%C5%82+umow%C4%99+na+wydawanie+bilet%C3%B3w+autostradowych.

Podziel się ze znajomymi