Raport bieżący ESPI 51/2021 Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”_ niniejszym informuje, że w dniu 22 listopada 2021 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie od Pana Andrzeja Basiaka – Prezesa Zarządu Spółki, sporządzone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, którego treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Jednocześnie, Pan Andrzej Basiak – Prezes Zarządu Spółki poinformował, że większość środków uzyskanych z przeprowadzenia przedmiotowych transakcji zostały przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Grupa Lew SA z siedzibą w Częstochowie, będącej głównym akcjonariuszem mPay.

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=190873&title=Informacja+o+transakcji+na+akcjach+Sp%C3%B3%C5%82ki+uzyskana+w+trybie+art.+19+MAR

Podziel się ze znajomymi