Raport Bieżący ESPI 43/2021 Zawarcie umowy pomiędzy mPay S.A., a Gdańsk Transport Company S.A. oraz Intertoll Polska sp. z o.o.

Zawarcie umowy pomiędzy mPay S.A., a Gdańsk Transport Company S.A. oraz Intertoll Polska sp. z o.o.

Zarząd spółki działającej pod firmą „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 20 września 2021 r. do Spółki wpłynęła datowana na dzień 17 września 2021 r. umowa Spółki zawarta ze spółką Gdańsk Transport Company Spółka Akcyjna z siedziba w Sopocie, adres: ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot, REGON: 191049080, NIP: 5831092438, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018489 („Koncesjonariusz”) oraz ze spółką Intertoll Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pelplin, adres: Ropuchy 7a, 83-130 Pelplin, REGON: 220051375, NIP: 5851416737, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233369 („Operator”) („Umowa”) stanowiąca, że:

  1. na zasadach określonych w Umowie Koncesjonariusz zobowiązuje się do umożliwienia klientom Spółki, po uprzedniej rejestracji klientów w aplikacji mPay, przejazdu na określonym odcinku Autostrady A1 i pobranie przez Spółkę opłaty od klienta za ten przejazd przy pomocy aplikacji mPay;
  2. w celu zabezpieczenia należności Koncesjonariusza, Spółka ma przedstawić stosowaną gwarancję bankową, a także utrzymać jej obowiązywanie przez cały okres obowiązywania Umowy;
  3. Umowa obowiązuje do dnia, w którym zostanie rozwiązana lub wypowiedziana. Postanowienia Umowy wdrażane będą w życie w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=185981&title=Zawarcie+umowy+pomi%C4%99dzy+mPay+S.A.%2C+a+Gda%C5%84sk+Transport+Company+S.A.+oraz+Intertoll+Polska+sp.+z+o.o.

Podziel się ze znajomymi