Raport bieżący ESPI 42/2022 mPay zawarł umowę z BillTech Group MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”, „mPay”_ niniejszym informuje, że Spółka w dniu 25 października 2022 r. zawarła ze spółką BillTech Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, NIP: 7010698224, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000681407 _”BillTech”_ umowę, zgodnie z którą w oparciu o usługę BillTech zostaną wdrożone w serwisie mPay m.in. następujące funkcjonalności:

a. wyświetlanie klientom mPay w koncie w serwisie mPay informacji o rozliczeniach z dostawcą mediów powiązanym z kontem w serwisie mPay, tj. tytuły należności, statusy rozliczeń _opłacenia_, pełne kwoty należności, pozostałe kwoty do opłacenia, numery konta dostawcy _do płatności_, terminy płatności, linki do pobrania dokumentów PDF _dla wybranych dostawców_;
b. powiadomienia o nowych należnościach wobec dostawców powiązanych z kontem w serwisie mPay, za które użytkownik będzie miał możliwość zainicjowania płatności z poziomu aplikacji mPay.

Celem umożliwienia świadczenia przez BillTech usługi, każda ze stron zobowiązuje się do realizacji niezbędnych działań leżących po jej stronie, w celu dokonania wdrożenia, zgodnie ze specyfikacją. Harmonogram wdrożenia zostanie uzgodniony przez kierowników projektu BillTech i mPay w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
Umowa wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2022 i zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
BillTech prowadzi działalność, w ramach której świadczy na rzecz swoich kontrahentów usługi polegające na pobieraniu od obsługiwanych przez system BillTech dostawców, takich jak dostawcy mediów, usług telekomunikacyjnych, serwisów VOD lub inni dostawcy, na rzecz których klienci obowiązani są do ponoszenia opłat, w szczególności o charakterze cyklicznym _opłaty miesięczne wynikające z wystawionych przez dostawcę faktur, abonamenty, etc._, informacji o rozliczeniach z tymi dostawcami, co pozwala kontrahentowi BillTech na prezentację pobranych informacji w serwisie tego kontrahenta.

Podziel się ze znajomymi