Raport bieżący ESPI 4/2023 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”_ niniejszym informuje, że w dniu 14 stycznia 2023 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Rafała Zaorskiego, PESEL: 78102203359 w przedmiocie zmiany dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej, którego treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Zawiadomienie o zbyciu akcji Rafał Zaorski

Podziel się ze znajomymi