Raport bieżący ESPI 39/2022 Uchwała GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki mPay S.A. MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”_ niniejszym informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 904/2022 z dnia 04 października 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. określił dzień 11 października 2022 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.248.374 _jeden milion dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery_ akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki, o wartości nominalnej 0,15 zł _piętnaście groszy_ każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLMPAY000058”, pod warunkiem dokonania w dniu 11 października 2022 r. asymilacji tych akcji z akcjami Spółki notowanymi w alternatywnym systemie obrotu, oznaczonymi kodem „PLMPAY000017”.

Podziel się ze znajomymi