Raport bieżący ESPI 38/2021 Zawarcie umów objęcia akcji Spółki na okaziciela serii N oraz zamknięcie oferty prywatnej tych akcji MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”_, niniejszym informuje, iż Spółka zawarła umowy objęcia akcji zwykłych nowej emisji na okaziciela serii N _”Akcje Serii N”_, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o kwotę 187.256,10 złotych _słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć i 10/100 złotych.
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało dokonane poprzez emisję 1.248.374 _słownie: jeden milion dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery_ sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 0,15 złotych _słownie: piętnaście groszy_ każda, które zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej.
Wszystkie Akcje Serii N zostały objęte przez łącznie 9 inwestorów po jednostkowej cenie emisyjnej w wysokości 0,74 złotych _słownie: siedemdziesiąt cztery grosze_ tj. łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 923.796,76 złotych _słownie: dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć i 76/100 złotych_.
W okresie do dnia 29 czerwca 2021 r. inwestorzy, którzy zawarli ze Spółką wspomniane powyżej umowy objęcia Akcji Serii N, wnieśli w całości przypadające na te papiery wkłady pieniężne na podwyższony kapitał zakładowy Spółki.
Z uwagi na fakt, iż wszystkie możliwe do wyemitowania na podstawie uchwały Zarządu akcje Spółki zostały objęte, z dniem 29 czerwca 2021 r. zamknięto ofertę prywatną Akcji Serii N.Podstawa prawna: 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podziel się ze znajomymi