Raport bieżący ESPI 37/2022 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”_ niniejszym informuje, że Spółka w dniu 29.09.2022 r. powzięła informację o podpisaniu w dniu 28.09.2022 r. aneksu do umowy nr 21/1033/WLK/05 o wielocelowy limit kredytowy zawartej w dniu 29.10.2021 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _”Bank”_ zmieniającym m.in. wartość limitu kredytowego wielocelowego na kwotę 3.850.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej spółki, w części do wykorzystania na gwarancje bankowe oraz kredyt w rachunku bieżącym _”Aneks”_. Jednocześnie, zawarcie przedmiotowego Aneksu oznacza konsolidację dotychczasowego finansowania kredytowego Spółki, które do tej pory występowało w kilku bankach.

Zgodnie z Aneksem Spółka zobowiązuje się do ostatecznej spłaty wszystkich kredytów obrotowych w Banku do dnia 31.01.2024 r. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na podstawie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będą m.in. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego oraz oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji. Pozostałe warunki umowy, w tym dotyczące opłat prowizyjnych, możliwości odstąpienia od niej lub jej rozwiązania nie odbiegają od typowych warunków stosowanych w tego rodzaju umowach.

Zarząd Emitenta uznaje, iż podpisanie przedmiotowego Aneksu jest istotne dla Spółki ze względu na skonsolidowanie źródeł finansowania na dynamiczny rozwój Emitenta wynikający z rosnącej liczby użytkowników.

Podziel się ze znajomymi