Raport bieżący ESPI 37/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”_, niniejszym informuje, iż dnia 29 czerwca 2021 r. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. 2020, poz. 2080 ze zm._, przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z posiadanych akcji i ze wskazaniem ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów oraz w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

– Grupa Lew Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Brzeźnicka 46 B, 42-215 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000425958, NIP: 9491761930, REGON: 151585360, kapitał zakładowy w wysokości 1.431.000,00 zł _w pełni opłacony_ _”Grupa Lew”_, posiadająca 40.330.109 akcji zwykłych, które dają prawo do 40.330.109 głosów, co stanowi 68,63% ogólnej liczny głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Głosy przysługujące Grupie Lew stanowiły 100% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. 2020, poz. 2080 ze zm._.

Podziel się ze znajomymi