Raport bieżący ESPI 32/2022 Rozstrzygnięcie przetargu na pobieranie opłat za postój w SPPN w Warszawie

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”, „mPay”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 15/2022 z dnia 24 maja 2022 r. oraz raportu bieżącego numer 31/2022 z dnia 25 lipca 2022 r., niniejszym informuje, że Spółka w dniu 26 lipca 2022 r. otrzymała pismo od Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie _”ZDM”_ o wyborze innego wykonawcy niż mPay w trybie przetargu nieograniczonego na „Pobieranie opłat na postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie z wykorzystaniem platform/kanałów mobilnych” organizowanego przez Zamawiającego – Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działał Zarząd Dróg Miejskich.

Po przeprowadzonej analizie dostępnych danych Zarząd mPay SA podjął decyzję o zaskarżeniu w ustawowym terminie wyboru dokonanego przez Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działał Zarząd Dróg Miejskich do Krajowej Izby Odwoławczej. O ostatecznym rozstrzygnięciu wymienionego postępowania w części pierwszej zdecyduje wyrok Krajowej Izby Odwoławczej.

Podziel się ze znajomymi