Raport bieżacy ESPI 28/2022 Zawarcie dodatkowego porozumienia pomiędzy inwestorem a dotychczasowym akcjonariuszem.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”_, niniejszym informuje, że powziął informacje, iż w dniu 4 lipca 2022 r. Stichting Legal Owner Solution One z siedzibą w Amsterdamie, ul. Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, wpisany do rejestru _KvK_ pod numerem 72410442 oraz posiadający numer identyfikacyjny RSIN: 859101289 oraz Mobilia Asset Management B.V. z siedzibą w Amsterdamie, ul. Herengeracht 282, 1016 BX Amsterdam, zarejestrowanego pod numerem 72735228, działający łącznie w imieniu funduszu Solution One utworzonego i działającego zgodnie z prawem holenderskim, jako właściciel prawny aktywów i pasywów oraz zarządzający _”Solution One”_ oraz Pan Andrzej Basiak zawarli dodatkowe porozumienie _”Porozumienie”_, w uzupełnieniu do porozumienia pomiędzy Solution One a dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki, o którym Spółka raportowała 28 kwietnia 2021 r. w raporcie bieżącym nr 19/2021, stanowiące, że:

1. strony Porozumienia będą wspólnie i w porozumieniu dążyć do poszerzenia składu Zarządu Spółki o jedną osobę, wskazaną przez Solution One;
2. jeżeli dojdzie do wykonania przez Spółkę Dziki Trener sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie co najmniej 50% następujących celów na rok 2022 z punktu a_ i b_ poniżej, z zastrzeżeniem punktu c_ poniżej, określone jako wynik pracy polegającej na promowaniu usług świadczonych przez Spółkę, w ramach umowy zawartej przez Dziki Trener sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ze Spółką, o której Spółka raportowała 13 grudnia 2021 r. w raporcie bieżącym nr 58/2021:
a_ o 100.000 _sto tysięcy_ więcej użytkowników, którzy założą konto w aplikacji mobilnej Spółki i wprowadzą źródło płatności, czyli podepną do konta kartę płatniczą lub przeleją środki na
konto w ciągu 30 dni od założenia konta w aplikacji, niż w roku 2021, lub
b_ o 10.000 _dziesięć tysięcy_ więcej użytkowników, którzy nabędą w ramach aplikacji mobilnej
Spółki usługę ubezpieczeń komunikacyjnych, niż w roku 2021 lub
c_ pkt a_ i pkt b_ proporcjonalnie _przy zachowaniu takiej samej wagi obu wskaźników_, przy czym liczba nabytych ubezpieczeń komunikacyjnych nie może być mniejsza niż 5.000;
strony Porozumienia będą wspólnie i w porozumieniu dążyć do doporowadzenia do emisji 649.040 akcji Spółki, które zostaną zaoferowane Solution One w zamian za wkład pieniężny w wysokości 0,15 zł za 1 akcję Spółki, w trybie subskrypcji prywatnej;
3. jeżeli dojdzie do realizacji parametrów biznesowych określonych przez strony Porozumienia, Andrzej Basiak będzie uprawniony do doprowadzenia do powołania w Spółce programu motywacyjnego, w ramach którego Spółka zaoferuje Andrzejowi Basiakowi 350.000 warrantów subskrypcyjnych Spółki, każdy uprawniający do objęcia jednej akcji Spółki, w zamian za wkład pieniężny odpowiadający wartości nominalnej jednej akcji Spółki, tj. 0,15 zł, które to uprawnienie będzie mogło zostać wykonane po spełnieniu kryteriów i warunków określonych w regulaminie programu motywacyjnego, przyjętego przez Spółkę.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Podziel się ze znajomymi