Raport bieżący ESPI 25/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku. MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem _KRS_: 0000172708, REGON: 015506707, NIP: 5213258216 _”Spółka”_, przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% _pięć procent_ liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z posiadanych akcji i ze wskazaniem ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów oraz w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

– Grupa Lew Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, ul. Brzeźnicka 46 B, 42-215 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem _KRS_: 0000425958, posiadająca 37.230.109 _trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć_ akcji zwykłych, które dają prawo do 37.230.109 _trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć_ głosów, co stanowi 55,24 % _pięćdziesiąt pięć i 24/100 procent_ ogólnej liczny głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Głosy przysługujące Grupie Lew stanowiły 100% _sto i 0/100 procent_ liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2022 r.

Podziel się ze znajomymi