Raport bieżacy ESPI 23/2022 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii N i O spółki mPay S.A. MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”, „mPay”_ niniejszym informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 512/2022 z dnia
03 czerwca 2022 r. Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w dniu 23 czerwca 2022 r. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect zostały wprowadzone następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki:

a_ 7.363.960 _siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt_ akcji serii N;
b_ 2.600.000 _dwa miliony sześćset tysięcy_ akcji serii O.

Zarząd Spółki dodatkowo informuje, że na dzień wprowadzenia Akcji serii N i Akcji serii O do obrotu, następująca liczba akcji jest objęta zakazem sprzedaży:
a_ 5.813.960 _pięć milionów osiemset trzynaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt_ Akcji serii N – 18 miesięcy od dnia zawiązania Porozumienia tj. od dnia 28 kwietnia 2021 r.;
b_ 2.000.000 _dwa miliony_ Akcji serii O – 18 miesięcy od dnia zawarcia Umowy objęcia akcji tj. od dnia 29 grudnia 2020 r.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Podziel się ze znajomymi