Raport bieżący ESPI 22/2021 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki MPAY S.A.

Działając w oparciu o art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172708, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, kapitał zakładowy w wysokości 8.814.594,00 złotych _”Spółka”_, niniejszym informuje, iż w dniu 30 kwietnia do Spółki wpłynęło datowane na dzień 30 kwietnia zawiadomienie od „Stichting Legal Owner Solution One z siedzibą w Amsterdamie, Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, wpisany do rejestru _KvK_ pod numerem 72410442, oraz posiadający numer identyfikacyjny RSIN: 859101289, reprezentowany przez Tomasza Piwońskiego i Pawła Świerczyńskiego oraz Mobilia Asset Management B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Herengeracht 282, 1016 BX Amsterdam, zarejestrowanego pod numerem 72735228, reprezentowaną przez Tomasza Piwońskiego, działający łącznie w imieniu funduszu Solution One utworzonego i działającego zgodnie z prawem holenderskim, jako właściciel prawny aktywów i pasywów oraz zarządzający, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej, którego treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podziel się ze znajomymi