Raport bieżący ESPI 21/2022 Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”_ niniejszym informuje, że w dniu 21 czerwca 2022 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od spółki Grupa „LEW” Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Brzeźnicka 46 B, 42-215 Częstochowa, REGON: 151585360, NIP: 9491761930, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000425958 _”Grupa LEW”_ sporządzone w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej, w przedmiocie zmiany dotychczas posiadanego udziału Grupy LEW w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zgodnie z zawiadomieniem Grupa LEW sprzedała w dniu 21 czerwca 2022 r. spółce Dziki Trener
sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Jana Zamoyskiego 40/19, 30-519 Kraków, KRS 0000722082 – 1,85% akcji w ramach dotychczas posiadanego przez siebie udziału w Spółce.

Treść nadesłanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie_21-06-2022_od_Grupa_LEW_SA__do_mPay_-_sprzedaz_akcji_mPay_Dziki_Trener-1

Podziel się ze znajomymi