Raport bieżący ESPI 21/2021 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki MPAY S.A.

Działając w oparciu o art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172708, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, kapitał zakładowy w wysokości 8.814.594,00 złotych _”Spółka”_, niniejszym informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2021 r. do Spółki wpłynęło datowane na dzień 29 kwietnia 2021 r. zawiadomienie od Pana Andrzeja Zdzisława Basiaka – Prezesa Zarządu Spółki, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej, którego treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podziel się ze znajomymi