Raport bieżący ESPI 2/2022 mPay otrzymał odpowiedz na wezwanie do przestrzegania postanowień umownych od BPS.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”mPay”, „Spółka”_, niniejszym informuje, że w dniu 04 stycznia 2022 r. Spółka otrzymała odpowiedz na wezwanie do przestrzegania postanowień umownych od Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie _”BPS”_ dotyczące warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży akcji Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie _”DM BPS”_ zawartej w dniu 29 stycznia 2021 r. _”Umowa”_. Wezwanie do przestrzegania postanowień umownych skierowane do BPS w dniu 23 grudnia 2021 r. zostało opublikowane raportem bieżącym ESPI 64/2021 _”Wezwanie”_.
W odpowiedz BPS oświadcza, że:
a_ zarówno stanowisko, jak i Wezwanie Spółki pozbawione są podstaw prawnych;
b_ BPS odmawia zawarcia z mPay aneksu ustalającego nowa datę przeniesienia akcji DM BPS na rzecz Spółki;
c_ nabycie akcji DM BPS było możliwe po łącznym ziszczeniu się warunków zawieszających opisanych w Umowie, w szczególności ziścić powinien się warunek w przedmiocie niedoręczenia przez KNF sprzeciwu do nabycia akcji DM BPS przez mPay.

Po otrzymaniu niniejszej odpowiedzi od BPS, Spółka w dalszym ciągu podtrzymuję stanowisko wyrażone w Wezwaniu skierowanym do BPS oraz rozważy podjęcie dalszych kroków mających na celu ochronę praw Spółki.
Zarząd mPay zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Podziel się ze znajomymi