Raport bieżąćy ESPI 17/2021 Zmiana terminów przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii N

Działając w oparciu o art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172708, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, kapitał zakładowy w wysokości 8.814.594,00 złotych _dalej jako: „Spółka”_, niniejszym informuje, że z uwagi na zainteresowanie ofertą nabycia Akcji Serii N Spółki, zatwierdzoną Uchwałą nr 1 z Posiedzenia Zarządu z dnia 12 kwietnia 2021 r. _dalej jako: „Uchwała nr 1″_, w oparciu o upoważnienie zgodnie z Uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. oraz zgodą Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z Uchwałą nr 1 z Posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29 stycznia 2021 r., a także utrudnieniami w komunikacji z inwestorami spowodowanymi pandemią choroby COVID-19, Zarząd Spółki w dniu
26 kwietnia 2021 r. powziął uchwałę na podstawie której zmienił terminy przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii N Spółki zatwierdzonej Uchwałą nr 1, które zostaną emitowane na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego.
W szczególności Zarząd Spółki przyjął, że cena emisyjna Akcji Serii N zostanie określona w drodze odrębnej uchwały Zarządu Spółki niezwłocznie po zakończeniu procesu budowania księgi popytu Akcji Serii N, nie później jednak niż w dniu 27 kwietnia 2021 r., wiadomość o przedmiotowej uchwale zostanie przekazana za pośrednictwem odpowiedniego raportu bieżącego Spółki.
Pozostałe terminy uchwalone Uchwałą nr 1 pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _”Rozporządzenie MAR”_ – Informacje poufne.

Podziel się ze znajomymi