Raport bieżący ESPI 16/2021 Zmiana terminów przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii N MPAY S.A.

Działając w oparciu o art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172708, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, kapitał zakładowy w wysokości 8.814.594,00 złotych _dalej jako: „Spółka”_, niniejszym informuje, że z uwagi na zainteresowanie ofertą nabycia Akcji Serii N Spółki, zatwierdzoną Uchwałą nr 1 z Posiedzenia Zarządu z dnia 26 marca 2021 r. _dalej jako: „Uchwała nr 1″_, w oparciu o upoważnienie zgodnie z Uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. oraz zgodą Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z Uchwałą nr 1 z Posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29 stycznia 2021 r., a także utrudnieniami w komunikacji z inwestorami spowodowanymi pandemią choroby COVID-19, Zarząd Spółki w dniu
12 kwietnia 2021 r. powziął uchwałę na podstawie której zmienił terminy przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii N Spółki zatwierdzonej Uchwałą nr 1, które zostaną emitowane na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego.
W szczególności Zarząd Spółki przyjął, iż budowanie księgi popytu na Akcje Serii N zakończy się w terminie określonym według uznania Zarządu Spółki, jednak nie później niż 23 kwietnia 2021 r. Ponadto Zarząd przyjął, iż od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 28 kwietnia 2021 r. będą zawierane umowy objęcia Akcji Serii N.
Jednocześnie Spółka wskazuje, iż cena emisyjna Akcji Serii N zostanie określona w drodze odrębnej uchwały Zarządu Spółki niezwłocznie po zakończeniu procesu budowania księgi popytu Akcji Serii N, nie później jednak niż w dniu 26 kwietnia 2021 r., wiadomość o przedmiotowej uchwale zostanie przekazana za pośrednictwem odpowiedniego raportu bieżącego Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _”Rozporządzenie MAR”_ – Informacje poufne.

Podziel się ze znajomymi