Raport bieżąćy EBI 8/2021 Zawiadomienie o objęciu funkcji w zarządzie innej spółki przez Wiceprezesa Daniela Ścigałę.

Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172708, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, kapitał zakładowy w wysokości 8.814.594,00 złotych („Spółka”), niniejszym informuje, iż na mocy uchwały nr 8/2021 Rady Nadzorczej spółki Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („DM BPS”), z dnia 11 lutego 2021 r. Wiceprezes Zarządu Spółki, Pan Daniel Piotr Ścigała został powołany do Zarządu spółki DM BPS pod warunkiem zawieszającym w postaci uzyskania ostatecznej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zgody na powołanie Pana Daniela Ścigały na stanowisko Prezesa Zarządu DM BPS. Do czasu ziszczenia się warunku zawieszającego Rada Nadzorcza DM BPS powierzyła Panu Danielowi Ścigałę funkcję pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu DM BPS ze skutkiem od dnia 12 lutego 2021 r.

Życiorys zawodowy p. Daniela Ścigały (zgodnie z § 10 ust. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu) zostanie przekazany odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
Art. § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Andrzej Basiak – Prezes Zarządu
Podziel się ze znajomymi