Raport bieżący EBI 7/2021 Powołanie prokurenta MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172708, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, kapitał zakładowy w wysokości 8.814.594,00 złotych („Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu 11 lutego 2021 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę o powołaniu p. Małgorzaty Próchnickiej do pełnienia funkcji prokurenta łącznego Spółki. Prokurent jest umocowany do dokonywania czynności w imieniu Spółki wspólnie z Członkiem Zarządu Spółki.

Życiorys zawodowy prokurenta (zgodnie z § 10 ust. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu) zostanie przekazany odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • ANDRZEJ BASIAK – PREZES ZARZĄDU
Podziel się ze znajomymi