Raport bieżący EBI 28/2021 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie w dniu 28 stycznia 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Jasnej 1 lok. 421, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przypada na dzień 12 stycznia 2022 r.

Adres poczty elektronicznej Spółki przeznaczony do kontaktów ws. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: [email protected].

Szczegółowa treść ogłoszenia Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 3 Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Andrzej Basiak – Prezes Zarządu
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=192077&title=Og%C5%82oszenie+Zarz%C4%85du+o+zwo%C5%82aniu+Nadzwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia+Akcjonariuszy+%E2%80%9EmPay%E2%80%9D+S.A.+z+siedzib%C4%85+w+Warszawie
Podziel się ze znajomymi