Raport bieżący EBI 26/2021 Zawiadomienie o rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („Spółka”, „Emitent”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że Pan Daniel Ścigała, po złożeniu rezygnacji w dniu 09 grudnia 2021 r. przestanie pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 10 grudnia 2021 r.

Zarząd Emitenta dziękuje za zaangażowanie i wkład w rozwój Spółki, który Pan Daniel Ścigała wniósł w okresie sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  • Andrzej Basiak – Prezes Zarządux

    https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=191363&title=Zawiadomienie+o+rezygnacji+z+funkcji+Wiceprezesa+Zarz%C4%85du+Sp%C3%B3%C5%82ki.

Podziel się ze znajomymi