Raport bieżący EBI 25/2021 Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021 i 2022 mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („Spółka” lub „mPay”) niniejszym informuje, że w dniu 24 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy General Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS 0000398510) („Audytor”) do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2021 oraz 2022.

Audytor jest podmiotem wpisanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3776.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect;

17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  • Andrzej Basiak – Prezes Zarządu
  • Daniel Ścigała – Wiceprezes Zarządu

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=190908&title=Wyb%C3%B3r+audytora+do+badania+sprawozda%C5%84+finansowych+za+rok+obrotowy+2021+i+2022

Podziel się ze znajomymi