Raport bieżący EBI 21/2021 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki działającej pod firmą „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („Spółka”), niniejszym informuje, że dnia 13 sierpnia 2021 r. powziął informację o rejestracji w dniu 11 sierpnia 2021 r. przez Sąd Rejonowy w dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku realizacji Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 29 czerwca 2021 r., dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego wynosił on 9.922.711,50 zł (dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset jedenaście i 50/100 złotych) i był podzielony na 66.151.410 (sześćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziesięć) akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O o wartości nominalnej 0,15 złoty każda.
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego wynosi on 10.109.967,60 zł (dziesięć milionów sto dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem i 60/100 złotych) i jest podzielony na 67 399 784 (sześćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziesięć) akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O o wartości nominalnej 0,15 złoty każda.
Akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Andrzej Basiak – Prezes Zarządu
  • Daniel Ścigała – Wiceprezes Zarządu

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=185027&title=Rejestracja+podwy%C5%BCszenia+kapita%C5%82u+zak%C5%82adowego

Podziel się ze znajomymi