Raport bieżący EBI 2/2023 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („Spółka”) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 3, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 402 par.2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie w dniu 28 lutego 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Jasnej 1 lok. 421, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przypada na dzień 12 lutego 2023 r.
Adres poczty elektronicznej Spółki przeznaczony do kontaktów ws. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: [email protected]ółowa treść ogłoszenia Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

  • Andrzej Basiak – Prezes Zarządu
  • Karol Zielinski – Członek Zarządu

221230_mPay_SA_wspolne_zawiadomienie_o_rozw._porozumienia_akcjonariuszy

Podziel się ze znajomymi