Raport bieżący EBI 2/2022 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki mPay S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu 28 stycznia 2022 r., o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane zgodnie z zobowiązaniem zawartym w umowie inwestycyjnej zawartej z Dziki Trener sp. z o.o. opisanej raportem bieżącym ESPI nr 58/2021. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem Walnego Zgromadzenie nie zgłoszono sprzeciwów.
Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2022 r. Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Andrzej Basiak – Prezes Zarządu

220128 mPay Uchwaly NWZ

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=192970&title=Tre%C5%9B%C4%87+uchwa%C5%82+podj%C4%99tych+przez+Nadzwyczajne+Walne+Zgromadzenie+Akcjonariuszy+sp%C3%B3%C5%82ki+mPay+S.A.

Podziel się ze znajomymi