Raport bieżący EBI 19/2021 Podjęcie uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („Spółka”), niniejszym informuje, iż dnia 29 czerwca 2021 r. Zarząd Spółki, działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 8a ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 431 § 1 i 2 oraz art. 432 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z uzyskaniem w tym zakresie zgody Rady Nadzorczej Spółki, wyrażonej w formie uchwały nr 1 z dnia 18 maja 2021 r. postanowił o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego, o kwotę 187.256,10 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć i 10/100 złotych).
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane poprzez emisję 1.248.374 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) każda („Akcje Serii N”).
Cena emisyjna jednej Akcji Serii N została ustalana na kwotę 0,74 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery gorsze).Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 4 oraz §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Andrzej Basiak – Prezes Zarządu
  • Daniel Ścigała – Wiceprezes Zarządu
Podziel się ze znajomymi