Raport bieżący EBI 14/2021 Informacja o dokumencie otrzymanym od akcjonariusza mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu 29 czerwca 2021 r. Spółka otrzymała w trybie art. 401 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2020, poz. 1526 ze zm.) od spółki Grupa Lew Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Brzeźnicka 46 B, 42-215 Częstochowa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000425958, NIP: 9491761930, REGON: 151585360, kapitał zakładowy w wysokości 1.431.000,00 zł (w pełni opłacony), tj. akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, projekt uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Radosławowi Dudzińskiemu oraz uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Chudzickiemu. Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości treść dokumentu otrzymanego od akcjonariusza Grupa „LEW” S.A. z siedzibą w Częstochowie.

Podstawa prawna: art. 401 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2020, poz. 1526 ze zm.)

  • Andrzej Basiak – Prezes Zarządu
  • Daniel Ścigała – Wiceprezes Zarządu
Podziel się ze znajomymi