Raport bieżący EBI 10/2022 Powołanie Członka Zarządu mPay SA mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 24 października 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki Pana Karola Zielińskiego powierzając mu funkcję Członka Zarządu.
Zgodnie z oświadczeniami przekazanym przez Pana Karola Zielińskiego, nie prowadzi on w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, zgodnie z oświadczeniem nowo powołanego Członka Zarządu, nie figuruje on w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS.

Życiorys nowo powołanego Członka Zarządu znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

  • Andrzej Basiak – Prezes Zarządu

Karol Zielinski życiorys

Podziel się ze znajomymi