Raport bieżący EBI 10/2021 Podjęcie uchwały Zarządu – Podwyższenie kap. zakładowego w ramach kap. docelowego oraz przyjęcie listy uprawnionych inwestorów do objęcia akcji nowej emisji.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („Spółka”), niniejszym informuje, iż dnia 27 kwietnia 2021 r. Zarząd Spółki, działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 8a ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 431 § 1 i 2 oraz art. 432 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z uzyskaniem w tym zakresie zgody Rady Nadzorczej Spółki, wyrażonej w formie uchwały nr 1 z dnia 26 kwietnia 2021 r. postanowił o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego, o kwotę 1.108.117,50 zł, tj. z kwoty 8.814.594,00 zł do kwoty 9.922.711,50 zł.
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane poprzez emisję 7.387.450 (słownie: siedem milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 0,15 złotych (słownie: piętnaście groszy) każda („Akcje Serii N”), które zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej,
Cena emisyjna jednej Akcji Serii N została ustalana na kwotę 0,74 zł.
Zarząd Spółki przyjął ponadto uchwały w przedmiocie określenia listy uprawnionych inwestorów do objęcia akcji Spółki w ramach subskrypcji prywatnej Akcji Serii N.Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 4 oraz §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”
  • Andrzej Basiak – Prezes Zarządu
Podziel się ze znajomymi