Raport bieżący 40/2023 Otrzymanie żądania w trybie art. 401 § 1 w zw. z § 4 KSH oraz uzupełnienie porządku obrad MPAY S.A.

Zarząd spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że w dniu 7 czerwca 2023 r. otrzymał od akcjonariusza Grupa „Lew” S.A. z siedzibą w Częstochowie _”Grupa „Lew””_, reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r., zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym nr 9/2023 _”ZWZA”_ oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA.
Żądanie zostało złożone na podstawie art. 401 § 1 w zw. z § 4 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pełną treść wyżej wymienionego żądania wraz z załącznikiem w postaci zaproponowanych przez Grupa „Lew” projektów uchwał.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych uzupełnił porządek obrad ZWZA zgodnie z żądaniem zgłoszonym przez Grupa „Lew”.
Nowy, zmieniony porządek obrad ZWZA przedstawia się następująco:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustanowienia w Spółce nowego Programu Managerskiego
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2022.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2022.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii S z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie rejestracji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii S w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii S do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku New Connect.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał uwzględniające zmieniony porządek obrad wraz z opiniami Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C i akcji serii S. Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załącznik 1

Załącznik 2

Podziel się ze znajomymi